Overige informatie


Voor het eerst naar school
Schooltijden
Groepsindeling
Onderwijsmethoden
Leesbevordering
Sport en spel
Gymnastiek
Kunst, cultuur en natuur
Dans en drama
Verkeer
Ziek melden
Opvangadres
Rapportage
Preventief jeugdwerker
Vakantierooster
Website / Nieuwsbrief / SchoolAPP
Inloop groep 1-2
Huiswerkbeleid
Schoolreizen
Eten, drinken en trakteren
Kleding
Schoolfoto's
Mobiele telefoons
Hoofdluiscontrole
Beleid invallen en vervanging
 

Geplande Afwezigheid leerkracht

Voor leerkrachten geldt dat zij in beginsel altijd aanwezig zijn op de voor hem of haar geplande dagen. Incidenteel kan het voorkomen dat een leerkracht niet aanwezig is. Via de schoolorganisatie zal dan vroegtijdig worden aangeven hoe de vervanging is georganiseerd en wie de invalleerkracht is.
De communicatie daarover gebeurt via verschillende communicatiekanalen.
 

Niet te plannen afwezigheid leerkracht

Het komt helaas voor dat een leerkracht afwezig is en zijn of haar aanwezigheid niet gepland is. Te denken valt aan acute ziekte of familieomstandigheden waardoor lesgeven onmogelijk is. Onze grootste zorg is om dan zo snel mogelijk een vervangende leerkracht voor de groep te plaatsen.
Wij hebben dat als volgt georganiseerd:

Naar huis sturen

Het beleid is erop gericht geen klassen naar huis te sturen. Echter als alle opties die we hebben niet tot een oplossing hebben geleid dan zijn we in uitzonderlijke gevallen gedwongen een klas naar huis te sturen. Medewerkers die andere taken hebben, leidinggevenden, IB-ers of locatiecoördinatoren zetten we in beginsel niet in.
 
De procedure daarvoor is dat als zo’n beslissing genomen is wij via verschillende communicatiekanalen (school-app, telefonisch) ouders en verzorgers daarvan op de hoogte brengen.