Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief 
OuderAPP
Ouderavonden 
Kijkavond/middag 
 
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten 
OWG
Verkeersbrigadiers
Afscheid groep 8  
Creatieve vakken 
Aankleding van de school
Onderhoud plein- en speeltoestellen
Hoofdluiscontrole
Koningsspelen
Sportactiviteiten
Boeken ruilen groep 1-2
Lunchouders
Vervoer excursies en voorstellingen
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders Oudertevredenheidsonderzoeken 
 10-minutengesprekken 
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap)  Rapport en rapportbespreking en/of portfoliogesprekken (2 keer per jaar) 
Tien minutengesprek aan begin van het schooljaar 
Informatieavond begin schooljaar  
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
Invoeren/uitbreiden leerling portfolio