Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


We vinden het fijn als ouder(s)/verzorger(s) zich betrokken voelen bij de school. Op verschillende manieren worden ouders betrokken bij het onderwijs aan hun kind.
 

Inloop in groep 1 en 2

Wij organiseren een aantal keren per jaar voor de ouders/verzorgers van groep 1 en 2, van 8.30 tot 9.00 uur, een inloopmoment. U kunt dan in de groep met uw kind een activiteit ondernemen. De data worden op de kalender op de website vermeld.
 

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zij heeft wettelijk geregelde rechten. De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders. De medezeggenschapsraad heeft 2 soorten rechten:
1. Instemmingsrecht:
Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals: schoolbeleidsplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders bij de school worden betrokken.
2. Adviesrecht:
De medezeggenschapsraad adviseert de directie over hun plannen met de school. Op de kalender vindt u de leden van de MR.
 

Ouderwerkgroep (OWG)

De ouderwerkgroep is een groep ouders die de schoolorganisatie met raad en daad ter zijde staat. Dit betreft hulp op school, hulp bij festiviteiten, hulp bij klussen, school en veiligheid, het organiseren van activiteiten om de kas van de school te spekken (voor de leerlingen!) en nog veel meer.
De OWG vergadert meerdere keren per jaar voorafgaand aan een bepaalde activiteit. Deze vergaderingen worden aan het begin van het schooljaar gepland. De ouderwerkgroep organiseert veel activiteiten in een schooljaar en vraagt daarvoor een vrijwillige ouderbijdrage, het zogenaamde schoolfonds. Van deze bijdrage worden o.a. de schoolreisjes betaald. De hoogte van de bijdrage is op te vragen bij de contactpersoon OWG. De ouderwerkgroep valt onder directe verantwoordelijkheid van de directie.
 

Oud papier

Het ophalen van het oud papier is een taak van de ouderwerkgroep. Elke derde zaterdag van de maand wordt er oud papier gehaald. Het papier wordt met een wagen, in samenwerking met CBS ‘De Wegwijzer’, opgehaald. Alle ouder(s)/verzorger(s) worden geacht een keer mee te helpen met het ophalen van het oud papier. De school verdient hierdoor een aardig bedrag wat weer ten goede komt aan de kinderen. Klim- en klautertoestellen, excursies, bijzondere activiteiten, kunnen hierdoor worden bekostigd. Op de kalender staan de dagen vermeld waarop het oud papier wordt opgehaald.
 

Hulp van ouder(s)/verzorger(s)

De hulp van ouder(s)/verzorger(s) is haast niet meer weg te denken uit de school. Sommige ouder(s)/verzorger(s) willen helpen als het nodig is; andere ouder(s)/verzorger(s) willen ook wekelijks op vaste tijden helpen. Het is mogelijk dat u rechtstreeks wordt benaderd, maar over het algemeen vragen wij hulp via de SchoolApp. Als ouder(s)/verzorger(s) op school meehelpen, gebeurt dat altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten en uiteindelijk de directie van de school.
De lunchpauze is onder leiding van hulpouders.
 

Oversteekbrigade

Een kwartier voor aanvang van de school staan de oversteekouders klaar om de leerlingen over te steken. Bij het uitgaan van de school nemen twee leerkrachten deze taak op zich. Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt gevraagd via de nieuwsbrief wie deze taak op zich wil nemen.
We vinden het zeer belangrijk dat onze leerlingen op een veilige manier de drukke Coevorderstraatweg over kunnen steken. We hopen dan ook dat er ieder schooljaar voldoende vrijwilligers zijn om deze taak op zich te nemen.