Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de complexe, pluriforme en multiculturele samenleving. 
Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
Schooljaar 2018-2019 is door het ministerie van OCW gewerkt aan het verduidelijken van de burgerschapsopdracht voor scholen. Artikel 8 van de Wet op het primair onderwijs is hierop aangepast. De wet zal schooljaar 2020-2021 van kracht zijn. Scholen zullen n.a.v. de wetswijziging aansluitend hun visie en uitwerking aanpassen. 
 

Onze school


Burgerschap en sociale integratie

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme en multiculturele maatschappij. Onze school vindt het belangrijk om leerlingen op een goede manier voor te bereiden op de maatschappij. Ook nu al maken onze leerlingen deel uit van de samenleving.
Aandacht besteden aan Burgerschap en sociale integratie is een wettelijke opdracht. Bij ons op school is Burgerschapsvorming niet een apart vak. Het is verweven met het totaal van ons onderwijsaanbod en maakt tevens onderdeel uit van de lessen van de Vreedzame School.

Onderwijs in Burgerschap krijgt bij ons op school aandacht in de vorm van:
 
1. Kennis en kennisoverdracht
Over bijvoorbeeld: geestelijke stromingen, democratie, discriminatie, rechtspraak, verkiezingen.
 
2. Houding/attitude
Bijvoorbeeld samenwerken, samen spelen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid.
 
3. Reflectie en meningsvorming
Bijvoorbeeld omgaan met levensvragen, waarden en normen.
 
4. Sociale vaardigheden
Hoe ga je om met jezelf, met anderen, met de omgeving.
 
5. School als oefenplaats
Bijvoorbeeld: schoolregels, klassenregels, oefenen in democratie, leren omgaan met conflicten.
 
6. Gerichtheid op de buitenwereld
Bijvoorbeeld de excursies de we maken, voorlichting op school door verschillende instanties.
 
7. Basiswaarden
Op onze school hanteren wij de volgende basiswaarden van de democratische rechtsstaat:
•             Vrijheid van meningsuiting;
•             Gelijkwaardigheid;
•             Begrip voor anderen;
•             Verdraagzaamheid;
•             Autonomie;
•             Afwijzen van onverdraagzaamheid;
•             Afwijzen van discriminatie.
 
Daarnaast zijn de doelen van Burgerschap terug te vinden in de WO methodes, lessen op Snappet en ook tijdens de leerlingenraad die is opgezet voor de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met de leerdoelen van Burgerschap.

 

Sociale Veiligheid

Sinds het schooljaar 2007-2008 werken alle scholen uit de gemeente Coevorden met het schoolpreventieplan. De samenleving is complex. De jeugd wordt geconfronteerd met of komt in aanraking met zaken in de maatschappij waarover voorlichting gewenst is. Het gaat er met name om dat de jeugd zich bewust is of wordt van de gevolgen van risicogedrag en (nog meer) na denkt over hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid leert dragen voor eigen keuzes. Kennis, houding en gedrag krijgen binnen het schoolpreventieplan een zwaar accent. De bedoeling is praten over en wijzen op. Daarnaast is het belangrijk dat ook ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen betrokken worden, mede gezien hun belangrijke verantwoordelijkheid bij het opvoeden van hun kinderen. Het doel van de voorlichting is aandacht te besteden aan verslaving en overlastpreventie gekoppeld aan de zestien thema’s: roken, alcohol, drugs, gokken, vuurwerk, gedrag, pesten, vandalisme, milieu, geweld, diefstal, verkeersregels, weggebruiker, politie, straffen en Kies Hart voor Sport.
Daarnaast is het de bedoeling dat de scholieren meer bekend worden met de taken van de politie. Dit gebeurt door de politieagent (jeugd- of wijkagent) die aanwezig is bij een aantal lessen op school.