Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Schoolontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs

Onze school staat niet stil. De ontwikkeling in een basisschool is een geleidelijk proces van kleine veranderingen. Op OBS De Zwarm besteden wij veel tijd aan de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling en woordenschat. Ook vinden wij het als school belangrijk dat leerkrachten voorspelbaar zijn in hun ‘leerkrachtengedrag’. Daarmee willen we de kinderen structuur en duidelijkheid bieden. Het werken met uitgestelde aandacht, zorg dragen voor effectieve leertijd en het bevorderen van zelfstandig werken zijn punten die op De Zwarm dagelijks in praktijk worden gebracht.
Om de kwaliteit van ons onderwijs en de vaardigheden van de leerkrachten te bewaken, gebruiken we een speciaal kwaliteitsprogramma. Het kwaliteitszorgprogramma Kwintoo. In een cyclus van 4 jaar worden alle facetten gemeten. Deze kwaliteitsmeting draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de school en het team.
 

Schoolplan en schooljaarplan

Leidend voor ons onderwijs is het schoolplan. Een schoolplan wordt geschreven voor vier schooljaren. In dit schoolplan staan beleidsdoelstellingen beschreven waar wij ons als school de komende vier jaar op willen gaan richten. Deze doelstellingen worden ieder schooljaar specifiek beschreven in een schooljaarplan. Aan het eind van ieder schooljaar vindt er een evaluatie plaats en een eventuele bijstelling van onze doelen. De evaluatie staat beschreven of wordt middels verwijzingen aangegeven  in het schooljaarplan. Er is een schoolplan beschikbaar voor de periode 2019-2023. Het plan is besproken met de MR en ligt op school ter inzage.
 

Uitgevoerde activiteiten uit het schooljaarplan 2019-2020

De belangrijkste verbeteractiviteiten die in het schooljaar 2019-2020 zijn uitgevoerd, zijn:
Voortzetting traject kindgesprekken en portfolio, invoering nieuw rapport/portfolio, invoering leerlingenraad, versterking en verbreding van cultuur- en muziekonderwijs. Daarnaast zijn we begonnen met het uitproberen van thematisch onderwijs WO. Hiermee gaan we het komend schooljaar verder.
 

Voorgenomen verbeteractiviteiten:

Speerpunten in ons beleid voor het komende schooljaar, 2020-2021 zijn: Het schooljaarplan 2020-2021, met daarin een uitgebreide beschrijving van onze doelen en activiteiten, is op school op te vragen.