Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


 

Missie en visie van onze school

De missie van Arcade is eveneens de missie van OBS De Zwarm. OBS De Zwarm biedt goed onderwijs voor ieder kind. De kwaliteit van ons onderwijs in taal (inclusief Engels), lezen, rekenen en wereldoriëntatie is hoog en dat zien we terug in de opbrengsten. Het onderwijs op onze school wordt vorm gegeven vanuit de gedachte “Samen werkt beter!”. Kinderen gaan met plezier naar school als er sprake is van betrokkenheid van leerkrachten én leerlingen én ouders. Door vertrouwen in elkaar te hebben en samen verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van de mogelijkheden en talenten van elk kind afzonderlijk, voelen zowel leerkrachten als kinderen zich uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Het onderwijs op OBS De Zwarm wordt vormgegeven op basis van de volgende uitgangspunten:

 

Onze instructie wordt afgestemd op drie te onderscheiden groepen: instructiegevoelig, instructieafhankelijk en instructieonafhankelijk. We werken vanaf groep 4 met Snappet via Chromebooks. We zorgen er voor dat alle leerlingen de leerstof aangeboden krijgen, passend bij hun niveau. Om de betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze leerlingen te vergroten, werken we met uitdagende leerstof, werkvormen en materialen. 

De sfeer waarin kinderen opgroeien is van groot belang om een volwaardige en verantwoordelijke volwassene te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat als voorwaarde voor ons onderwijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit te bewerkstelligen is er op school veel aandacht voor normen en waarden en bijbehorende leef- en schoolregels. We blijven werken aan een 'Vreedzame School'.

Door uitdagend onderwijs stimuleren we de mogelijkheden voor talentontwikkeling van elk kind.  Op onze school bieden we, naast het aanbod voor de cognitieve en sociale vaardigheden, een breed aanbod op het gebied van cultuureducatie, techniek en creatieve vaardigheden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een goede kijk krijgen op eigen kunnen en wat zij kunnen doen om zich verder te ontwikkelen. Samen met de leerkracht werken zij aan groepsdoelen, maar ook aan persoonlijke doelen. Tijdens de kindgesprekken kunnen zij een beroep doen op de leerkracht als coach. In het portfolio gedeelte van het rapport laten de kinderen zelf zien wat ze allemaal bereikt hebben.

De kwaliteit van het door onze school geboden onderwijs wordt nauwlettend in de gaten gehouden d.m.v. het regelmatig uitvoeren van trendonderzoeken.  Zo zorgen we ervoor dat methoden en werkwijzen up-to-date blijven en leerlingen, leerkrachten en de school op een goed niveau blijven en zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen.

In het onderwijsaanbod hebben we zicht op de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Wanneer een kind meer ondersteuning nodig lijkt te hebben kunnen we beschikken over collegiale consulenten voor advies op verschillende ontwikkelingsvlakken en de orthopedagogen van Arcade voor aanvullend onderzoek. Samen krijgen we de zorgbehoefte van het kind helder en zorgen we voor een zo optimaal mogelijke begeleiding op alle niveaus. Voor de leerlingen van OBS De Zwarm passen wij het onderwijs aan bij wat de leerlingen nodig hebben. Zo zetten wij in op extra woordenschatonderwijs en luister- en mondelinge taalvaardigheid. Zo hebben wij tevens een onderwijsaanbod voor de vroegschoolse educatie en daarnaast ook een aanbod voor de meerbegaafde leerling. Gedurende het schooljaar zijn er regelmatig gesprekken over de voortgang van de leerlingen n.a.v. observaties en analyses. Daarnaast hanteren wij schoolbreed het programma Kwintoo waarin wij vierjaarlijks alle onderwijsdomeinen onder de loep nemen en cyclisch laten terugkeren. Bij verbeterpunten ondernemen wij actie.

Op De Zwarm vinden we het belangrijk dat er goed contact is met ouders. Wij zijn duidelijk in wat wij van ouders verwachten en wat ouders van ons mogen verwachten. Wij informeren op tijd over schoolorganisatie en over de ontwikkeling en begeleiding van hun kind.

Bewegen is goed voor je en natuurlijk ook een onderdeel van het onderwijsaanbod. Naast de bewegingslessen, tweemaal per week, doen de leerlingen van De Zwarm ook mee aan extra activiteiten op dit gebied.