Compliment onderwijsinspectie
OBS de Zwarm krijgt compliment onderwijsinspectie

GEESBRUG - De inspectie heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie op basisschool de Zwarm in Geesbrug. Conclusie was dat de school een compliment kreeg voor de wijze waarop men hiermee omgaat. ‘Iets waar we als school natuurlijk hard voor werken. Het is dan ook een mooie waardering en een signaal dat we goed bezig zijn als school’, aldus een trotse directeur Ina de Groot.

‘Vroegschoolse educatie wil zeggen dat er extra aandacht is voor leerlingen in groep 1 en 2 die dat nodig hebben, zoals leerlingen met een risico op een (taal)achterstand’, vertelt de Groot. ‘De reden voor dit onderzoek is dat de inspectie in 2019 de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van basisscholen in Nederland in beeld wil brengen. OBS de Zwarm maakte deel uit van de steekproef die de inspectie heeft gedaan.’

GESPREKKEN MET OUDERS
Uit het inspectierapport is gebleken dat voor de kleuters van OBS de Zwarm het onderwijs past bij wat de leerlingen nodig hebben. ‘De inspectie heeft ook met een aantal ouders gesproken tijdens het uitvoeren van dit kwaliteitsonderzoek’, vervolgt de directeur. ‘De ouders met wie de inspectie gesproken heeft, vertelden dat de leraren hen tijdig informeren wanneer er extra hulp of ondersteuning nodig is voor hun kind(eren).’  
Het team van OBS de Zwarm vindt het belangrijk om de ouders te betrekken bij wat er gebeurt op school. ‘Er is bij een nieuwe kleuter altijd een huisbezoek. We hebben een goed contact met de voorschool en er is een warme overdracht van elke nieuwe kleuter, zodat men het onderwijs goed op elkaar aan kan laten sluiten en nog beter kan inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kleuters. Ook met andere partijen werkt de school samen, bijvoorbeeld met de gemeente, de logopedist en het sociaal-maatschappelijk werk.’

OOG VOOR EIGEN KWALITEIT
‘De school heeft oog voor de eigen kwaliteit van het onderwijs’, aldus de onderwijsinspectie. ‘Het team werkt doelgericht aan wat nodig is. In de kleutergroep heeft de inspectie gezien dat de leraren goed nadenken over hun onderwijs. Ze volgen scholing en werken aan verdere verbetering van het kleuteronderwijs.’
Op de Zwarm zijn ze dan ook trots en blij met de waardering die de inspectie heeft uitgesproken over onderwijs op school en het kleuteronderwijs in het bijzonder.