Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Kleuteronderwijs OBS de Zwarm voldoet aan de eisen
Kleuteronderwijs OBS de Zwarm voldoet aan de eisen
De inspectie heeft onlangs  een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie op OBS de Zwarm in Geesbrug. Vroegschoolse educatie wil zeggen dat er extra aandacht is voor leerlingen in groep 1 en 2 die dat nodig hebben, zoals leerlingen met een risico op een (taal)achterstand. De reden voor dit onderzoek is dat de inspectie in 2019 de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie op kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van basisscholen in Nederland in beeld wil brengen. OBS De Zwarm maakte deel uit van de steekproef die de inspectie heeft gedaan.
Uit het inspectierapport is gebleken dat voor de kleuters van OBS de Zwarm het onderwijs past bij wat de leerlingen nodig hebben. Hierbij kunnen we de volgende praktijkvoorbeelden vanuit het inspectierapport noemen: De leraren leren de kleuters veel nieuwe woorden De kleuters leren welke doelen ze hebben bereikt in hun eigen ontwikkeling In de kleuterklas zijn de hoeken ingericht met allerlei speel- en leeractiviteiten Het thema is herkenbaar in het spel, de opdrachten en de werkjes Leraren zorgen ervoor dat de leerlingen tot leren kunnen komen Er is voldoende uitdaging voor de kleuters In de opdrachten wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kleuters De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met behulp van observaties en toetsen De school heeft een goede zorgstructuur waarin regelmatig met de intern begeleider besproken wordt hoe het met de leerlingen en de groep gaat Wanneer er extra hulp  of ondersteuning nodig is, komt deze gauw tot stand De inspectie heeft ook met een aantal ouders gesproken tijdens het uitvoeren van dit kwaliteitsonderzoek. De ouders met wie de inspectie gesproken heeft, vertelden dat de leraren hen tijdig informeren wanneer er extra hulp of ondersteuning nodig is voor hun kind(eren).  Het team van OBS de Zwarm vindt het belangrijk om de ouders te betrekken bij wat er gebeurt op school. Er is bij een nieuwe kleuter altijd een huisbezoek. OBS de Zwarm heeft contact met de voorschool en er is een warme overdracht van elke nieuwe kleuter, zodat met het onderwijs goed op elkaar aan kan laten sluiten en nog beter kan inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kleuters. Ook met andere partijen werkt de school samen, bijvoorbeeld met de gemeente, de logopedist en het sociaal-maatschappelijk werk. De school heeft oog voor de eigen kwaliteit van het onderwijs. Het team werkt doelgericht aan wat nodig is. In de kleutergroep heeft de inspectie gezien dat de leraren goed nadenken over hun onderwijs. Ze volgen scholing en werken aan verdere verbetering van het kleuteronderwijs. Tot slot kwam er uit het onderzoek nog één aandachtspuntje naar voren: De school moet de komende jaren in de schoolgids vermelden wat er bereikt is in het kleuteronderwijs. Verder voldoet OBS de Zwarm in alle opzichten ruimschoots aan de eisen van de inspectie.

OBS de Zwarm is dan ook trots op- en blij met het vertrouwen dat de inspectie van onderwijs heeft gegeven aan het onderwijs op school en het kleuteronderwijs in het bijzonder.